• +48 32 205 41 10
  • Bezpłatna dostawa od 500 zł
(Niezalogowany)
X Logowanie do sklepu hhw.pl
X
Szybkie zamówienie
  • Numer artykułu (8 cyfr)
  • Ilość
Języki X Polski

OWH

Ogólne warunki handlowe firmy HHW Hommel Hercules PL Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne
Poniższe warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich zamówień, umów i dostaw
realizowanych przez Sprzedającego- HHW HOMMEL HERCULES PL Sp. z o.o
Poniższe warunki sprzedaży, dostawy i płatności obowiązują dla wszystkich przyszłych umów z
Kupującym oraz dla wszelkich realizowanych w przyszłości na rzecz Kupującego dostaw oraz innych
świadczeń, jako uzupełnienie obowiązującego prawa. Wszelkie inne ustalenia zamawiającego są dla
Sprzedającego tylko wtedy wiążące, jeśli zostały przez niego jednoznacznie potwierdzone w formie
pisemnej.


Zamówienia i zawieranie umów
Realizacja zamówień, zawarcie umowy i dostawa na zamówienie oraz ich zmiany lub uzupełnienia
wymagają formy pisemnej. Możliwe jest również złożenie zamówienia drogą elektronicznej transmisji
danych lub faxem. Zamówienia złożone telefonicznie wymagają potwierdzenia na piśmie ze strony
kupującego.


Warunki realizacji dostaw
Sprzedający przyjmuje zamówienia złożone na piśmie, za pośrednictwem faksu, poczty lub poczty
elektronicznej. Do zamówień o wartości poniżej 500 zł netto naliczona zostanie usługa logistyczna w
wysokości 39 zł netto.


Ograniczenia odpowiedzialności i siła wyższa
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy, jeśli
są one wynikiem zdarzeń nadzwyczajnych będących poza jego wpływem, a w szczególności aktu
władzy lub siły wyższej. Za zdarzenia spowodowane siłą wyższą uważa się wszystkie zdarzenia, które
w istotny sposób skomplikują bądź uniemożliwią sprzedającemu dostawę (np. zarządzenia
państwowe, istotnie utrudniające transport zjawiska atmosferyczne, ograniczenia o charakterze
administracyjnym w handlu lub
w przewozie, zmiany legislacyjne), lub których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć
ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane
przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność. Zdarzenia
spowodowane siłą wyższą uprawniają sprzedającego do przesunięcia terminu dostawy o czas trwania
odpowiedniego ograniczenia. W przypadku wystąpienia siły wyższej Sprzedający niezwłocznie
powiadomi Kupującego o zaistnieniu przeszkody wykonania dostawy. Zdarzenie takie upoważnia
Sprzedającego do odstąpienia od realizacji umowy w części lub w całości i nie będzie to skutkowało
jakimikolwiek zobowiązaniami w tym odszkodowaniami, względem Kupującego.


Ceny, wysyłka, termin płatności
O ile nie ustalono inaczej, obowiązują ceny podane w indywidualnej ofercie skierowanej do
Kupującego, ceny w katalogach i ulotkach promocyjnych ważnych na dzień złożenia zamówienia. W
przypadku gdy cena jest wyrażona w EUR zostanie ona przeliczona na PLN kursie średnim waluty w
NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.
Jeżeli nie ustalono inaczej za towar obowiązuje zapłata przelewem w ciągu 14 dni od dnia
wystawienia faktury.
Udzielenie innego terminu płatności wymaga odrębnego porozumienia Kupującego ze Sprzedającym.
Do cen sprzedaży doliczony będzie podatek VAT w obowiązującej wysokości.


Przejście ryzyka i odbiór towaru
Wydanie towaru jest dokonywane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru Kupującemu, HHW
Homme Hercules PL Sp. z o.o. powierza go spedytorowi, co jest równoznaczne z przeniesieniem
własności Towaru na Kupującego. Data powierzenia spedytorowi jest datą dokonania sprzedaży
wyszczególnioną na fakturze VAT.
Ryzyko przechodzi na Kupującego wraz z wysyłką towaru. Jeśli wysyłka się opóźni z winy
Kupującego, ryzyko przechodzi na Kupującego już od dnia gotowości towaru do wysyłki, jednak
Sprzedający jest zobowiązany na życzenie oraz na koszt Kupującego ubezpieczyć towar w sposób
oczekiwany przez Kupującego. Rodzaj transportu, wybór drogi wysyłki oraz wybór przewoźnika będzie
ustalany przez Sprzedającego. Kupujący odbiera towar od spedytora wraz z opakowaniem, które
usuwa na swój koszt i zgodnie z przepisami prawa.


Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
Sprzedający zastrzega sobie własność dostarczonego towaru do czasu otrzymania całkowitej zapłaty.
Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej obejmuje również wszystkie wierzytelności, które
Sprzedający ma wobec zamawiającego z tytułu bieżących kontaktów handlowych. Kupujący winien
przechowywać towar w prawidłowy sposób. W przypadku zwłoki w płatności Kupujący jest
zobowiązany na żądanie Sprzedającego do wydania dostarczonego towaru, bez konieczności
złożenia uprzednio przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli zamawiający
zalega z płatnością lub nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z prawa zastrzeżenia
własności rzeczy sprzedanej, Sprzedający ma prawo zażądać zwrotu przedmiotu umowy, a po
pisemnym zawiadomieniu z podaniem terminu i naliczając koszty zużycia ma prawo dowolnie
dysponować przedmiotem umowy.


Zwrot towaru
Zwrot towaru jest możliwy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostarczenia towaru, a
zamawiający zgłosi pisemnie oświadczenie o zwrocie towaru i zostanie ono zaakceptowane przez.
Towar zwracany jest na koszt Kupującego. Zwracany towar musi być pełnowartościowy, nieużywany i
znajdować się w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Zwrot artykułów wykonanych lub
sprowadzonych na specjalne zamówienie nie jest możliwy.
Zastrzegamy sobie możliwość obciążania za błędnie złożone zamówienia opłatą manipulacyjną w
wysokości uzależnionej od wartości zwracanego towaru.
Zwrot towaru o wartości poniżej 200 zł netto opłata manipulacyjna w kwocie 39 zł netto.
Zwrot towaru o wartości powyżej 200 zł netto opłata manipulacyjna w kwocie równej 20% wartości
towaru.


Gwarancja i rękojmia
Sprzedający udziela gwarancji na towary zgodnie z umową gwarancji. Na artykuły nie objęte umową
gwarancji przysługuje rękojmia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.


Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące stanu i zawartości przesyłek dostarczonych przez Sprzedającego, a w
szczególności dotyczące przesyłek i towarów uszkodzonych lub niezgodnych z fakturami i
specyfikacjami wysyłkowymi, należy przekazać w formie pisemnej do Sprzedającego, najpóźniej w
dniu następnym po otrzymaniu towaru.
W przypadku dostarczenia przez spedytora Kupującemu przesyłki w stanie uszkodzonym
(uszkodzony karton, paleta lub folia zewnętrzna), Kupujący zobowiązany jest spisać protokół w chwili
dostawy, w obecności przedstawiciela Spedytora i sporządzić zdjęcia uszkodzonej przesyłki.
Niedopełnienie w/w obowiązków przez Kupującego zwalnia Sprzedającego z obowiązku rozpatrzenia
reklamacji stanu otrzymanego towaru.


Klauzula poufności
Bez zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek
informacji objętych tajemnicą handlową i uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych. Jakiekolwiek
informacje oraz materiały przekazane Kupującego przez Sprzedawcę, a niedostępne publicznie
należy traktować jako poufne. Zabrania się udostępniania materiałów poufnych osobom trzecim bez
pisemnej zgody Sprzedającego.


Właściwość miejscowa sądu, prawo właściwe
W sprawach nieuregulowanych przez umowę kupna sprzedaży oraz powyższe warunki handlowe
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji
sprzedaży będą załatwiane polubownie poprzez pertraktacje i wzajemne porozumienie. Jeżeli taki
sposób nie będzie możliwy, rozstrzygnięcie kwestii spornych podlegać będzie przed Sądem
właściwym miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

Strona Hommel Hercules (hhw.pl) stosuje pliki cookie, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies) oraz zgadzasz się z naszą Polityką prywatności.